groep 7-8

Even voorstellen   Wij zijn Ellen van Lith en Mary Buitinck. We werken allebei al jaren in het basisonderwijs en hebben lesgegeven in bijna alle groepen. Er is heel wat ten positieve veranderd in de jaren. We hebben als school o.a. veel luxere hulpmiddelen gekregen die het leren en werken op school voor kinderen en leerkrachten fijner hebben gemaakt. Ook is er meer aandacht voor de verschillende talenten van de kinderen. Wat gelukkig niet veranderd is, zijn de kinderen. We genieten nog elke dag van hun eerlijkheid en nieuwsgierigheid. 

Mary werkt op maandag, dinsdag en donderdagmorgen en Ellen werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

  

Waar wij als leerkrachten in 7/8 aan willen werken is de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de kinderen, waarbij het ene kind meer stimulans nodig heeft dan het andere. We denken dat deze vaardigheden hen zullen helpen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven. 

  

Groepsvorming 

De eerste weken van het schooljaar zijn vaak spannend voor de kinderen. Met name voor de kinderen van groep 7 is het wennen aan de nieuwe leerkrachten en wennen aan de “grote” kinderen van groep 8. Om de kinderen aan elkaar en aan de nieuwe leerkrachten te laten wennen, doen we de eerste weken verschillende groepsactiviteiten.  

Ook na de eerste weken besteden we uiteraard aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink en ook de feedbackkring laten we regelmatig terugkomen. 

   

Dagindeling 

Vóór de lunch komen veelal de volgende vakken aan bod: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, presentaties/boekbespreking. 

Ná de lunch is er dan tijd voor: wereldoriëntatie (Blink, verkeer, topografie), Engels, gymnastiek, tekenen, handvaardigheid, schrijven en muziek. 

  

Rekenen 

We werken met de methode van Wereld in Getallen 5.  

Deze methode is voor groep 7-8 grotendeels digitaal. Naast de digitale verwerking op de laptops, werken de kinderen ook altijd met een uitrekenschrift op tafel, zodat het uitrekenen nog steeds op papier wordt gedaan. 

Het grote voordeel van de digitale verwerking is dat het adaptief is. Dat wil zeggen, het niveau van de opdrachten wordt aangepast aan wat de kinderen kunnen.  

  

Taal/spelling 

We werken met de methode PIT (Plezier in Taal). Deze methode lijkt erg op onze vorige methode Taalverhaal.nu. Omdat Taalverhaal.nu niet meer digitaal ondersteund wordt, hebben we voorlopig gekozen om met PIT te werken. PIT bestaat uit werkschriften (op verschillende niveaus) en digitale verwerking.  

We kiezen bewust voor een extra les werkwoordspelling buiten de methode, omdat we weten dat veel kinderen dit lastig vinden.  

  

Technisch lezen 

Dagelijks lezen de kinderen een half uur in een boek naar keuze. Dit kan een leesboek zijn, maar ook een informatieboek of stripboek. Ook wordt er extra geoefend met teksten en woorden uit Vloeiend en Vlot op het eigen niveau. 

Daarnaast wordt er regelmatig voorgelezen door de leerkrachten.  

  

Boekbespreking 

Het doel hierbij is dat kinderen in eigen woorden vertellen over de inhoud van een boek. De boekbespreking voor groep 7,8 is anders dan in de vorige groepen. Er wordt een andere creativiteit en inzet verwacht van de leerlingen.  

Na de herfstvakantie wordt er een lijst opgehangen in de klas en kunnen de kinderen zelf invullen op welke dag zij de boekbespreking willen houden. 

  

Begrijpend lezen 

We werken afwisselend met de methode Nieuwsbegrip en teksten uit kranten of informatieboeken. 

Met de teksten uit voorgenoemde bronnen werken we op verschillende manieren. 

De kinderen werken via een mindmap en werken meerdere weken aan een tekst.   

De lessen wordensteeds “anders” en “rijk” aangeboden,d.w.z.actief aan de gang met een tekst, samen praten over de tekst, activiteiten uitvoeren over de tekst, anders omgaan met de tekst.    

We werken op twee niveaus.  

  

Engels 

De methode hiervoor is “Groove me”. Aan de hand van de teksten van liedjes worden nieuwe Engelse woorden en zinnen aangeboden.  

  

Wereldoriëntatie 

Hiervoor gebruiken we “Blink”. Dit is een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde aan bod komen.  

De thema’s beginnen met het verstrekken van informatie m.b.v. dia’s en filmpjes. Daarna gaan de kinderen in groepjes op zoek naar informatie en de gevonden informatie wordt gepresenteerd aan de rest van de groep.  

Naast deze methode gebruiken we nog een werkschrift voor topografie. De kinderen gaan in tweetallen de topografie invullen. De nadruk ligt hierbij op het zoveel mogelijk informatie opzoeken in “De bosatlas”.  

Groep 7 verkent Europa en groep 8 verkent de rest van de wereld. 

  

Verkeer   De “Theresiaschool” doet om het jaar mee aan het verkeersexamen. Dit schooljaar gaan de kinderen van 7/8 zich weer voorbereiden op het theoretisch en praktisch verkeersexamen.   

  

  

Leerlingvolgsysteem 

De leerprestaties van uw kind volgen we door eigen observaties, de toetsen van de methode, en de CITO-toetsen.  

Voor groep 7 zijn de CITO-toetsen in januari en juni. 

Voor groep 8 is de CITO-toets in januari en in april is dan de eindtoets “Route 8”.  

  

Huiswerk 

Het doel van het huiswerk is uiteraard het extra oefenen van de leerstof. Daarnaast vinden we het van belang dat uw kind went aan huiswerk en het leren voor een toets leert plannen.  

Uw hulp is daarbij natuurlijk gewenst, maar het moet de verantwoordelijkheid van uw kind worden. 

  

Spelling: Bijna elke donderdag krijgt uw kind een woordpakket mee. De week daarop op donderdag volgt dan het dictee over dit woordpakket. Na 4 woordpakketten volgt er in de 5e week een controle dictee. (Handig is dus om de woordpakketten te bewaren tot het controle dictee in de 5e week is geweest) 

Engels: Ongeveer twee weken voor de toets krijgt uw kind de woordjes mee die uw kind voor de toets moet kennen. Voor groep 7 gelden alleen de woorden en voor groep 8 de woorden en de zinnen. 

Topografie: 7 keer per jaar krijgt uw kind een toets van topografie. Een week voor de toets krijgt uw kind daarvoor een kopie mee naar huis om te oefenen.  

De boekbespreking wordt grotendeels thuis gemaakt. 

  

Gymtijden   Op dinsdag en donderdag gaan we naar de gym. Zonder gymkleren kan uw kind niet meedoen met de gymnastiek. 

Als u vindt dat, uw kind vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek, geeft u dan een briefje mee? 

  

Jaarprogramma groep 7-8 

  • 4 x per jaar Futurelab. Deze vinden plaats onder schooltijd (op dit moment zijn er nog geen data bekend). 
  • Woensdag 6 september: voorlopig instroomadvies (ouders en kinderen groep 8) (heeft al plaatsgevonden) 
  • Woensdag 8 februari 2023: definitief instroomadvies (ouders en kinderen groep 8
  •  Maart voorlopig instroomadvies tijdens rapportgesprek (ouders en kinderen groep 7) 
  • Mei: sportdag in Lichtenvoorde 
  • Mei: praktisch verkeersexamen in Lichtenvoorde 
  • 15-16-17 mei kamp groep 8
  • 4 juli musical/afscheidsavond groep 8 (m.m.v. kinderen van groep 7) 

  

We hebben de “informatieavond Voortgezet onderwijs, instroomadvies en Route-8” voor dit schooljaar niet meer ingepland, omdat we ons afvragen of u die informatie van ons nodig heeft. 

Als er wél behoefte aan is, geef het aan, dan plannen we deze informatieavond alsnog in. 

  

Ouderhulp 

Fijn dat we het afgelopen jaar weer op ouderhulp hebben kunnen bouwen. Ook dit jaar zou dat weer fijn zijn. We denken aan:  

 • Meefietsen naar verschillende evenementen (techniek, sportdag, verkeersexamen)
 • Hulp bij de musical/afscheidsavond (decor, instuderen, filmen) 

  

Heeft u, na het lezen van deze informatiebrief, nog vragen of maakt u zich zorgen over uw kind? Laat ons dit gerust weten via de mail, klasbord of een belletje met school. We maken dan z.s.m. een afspraak. 

  

Handige (gratis) websites 

WRTS (voor Engelse woordjes leren) 

  

Contact   Via de mail zijn wij op de volgende adressen te bereiken:  

  

Ellen van Lith en Mary Buitinck 

     

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT