groep 7-8

Even voorstellen
Wij zijn Ellen van Lith en Rowan Kuipers.

Ellen werkt op de maandag, dinsdag en woensdag en Rowan werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag. Vanaf 20 november wisselen we om en werkt Ellen op de woensdag, donderdag en vrijdag en Rowan werkt dan op de maandag, dinsdag en woensdag.
Iedere woensdag is Ellen er voor extra begeleiding en staat Rowan voor de groep.

Waar wij als leerkrachten in 7/8 aan willen werken is de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de kinderen, waarbij het ene kind meer stimulans nodig heeft dan het andere. We denken dat deze vaardigheden hen zullen helpen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere leven.

Groepsvorming
De eerste weken van het schooljaar zijn vaak spannend voor de kinderen. Met name voor de kinderen van groep 7 is het wennen aan de nieuwe leerkrachten en wennen aan de “grote” kinderen van groep 8. Om de kinderen aan elkaar en aan de nieuwe leerkrachten te laten wennen, doen we de eerste weken verschillende groepsactiviteiten. 

Ook na de eerste weken besteden we uiteraard aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we de methode Kwink en ook de feedbackkring laten we regelmatig terugkomen.

Dagindeling/rooster
De kinderen in groep 7/8 werken met een digitaal weekrooster. Hierin vinden zij de opdrachten die voor de dag gemaakt moeten worden.

Voor de lunch komen veelal de volgende vakken aan bod: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Na de lunch is er dan tijd voor: wereldoriëntatie (Blink, verkeer, topografie), Engels, gymnastiek, tekenen, handvaardigheid, schrijven, muziek, presentaties en boekbesprekingen.

Rekenen
We werken met de methode van Wereld in Getallen 5. 

Deze methode is voor groep 7/8 grotendeels digitaal. Naast de digitale verwerking op de laptops, werken de kinderen ook altijd met een uitrekenschrift op tafel, zodat het uitrekenen nog steeds op papier wordt gedaan. Het grote voordeel van de digitale verwerking is dat het adaptief is. Dat wil zeggen, het niveau van de opdrachten wordt aangepast aan wat de kinderen kunnen. 

Taal/spelling
We werken met de methode PIT (Plezier in Taal). PIT bestaat uit werkschriften (op verschillende niveaus) en digitale verwerking. We kiezen bewust voor een extra les werkwoordspelling buiten de methode, omdat we weten dat veel kinderen dit lastig vinden. 

Technisch lezen
Dagelijks lezen de kinderen een half uur in een boek naar keuze. Dit kan een leesboek zijn, maar ook een informatieboek of een stripboek. Ook wordt er extra geoefend met teksten en woorden uit Vloeiend en Vlot op het eigen niveau.  Daarnaast wordt er regelmatig voorgelezen door de leerkrachten. 

Boekbespreking
Het doel hierbij is dat kinderen in eigen woorden vertellen over de inhoud van een boek. De boekbespreking voor groep 7/8 is anders dan in de vorige groepen. Er wordt een andere creativiteit en inzet verwacht van de leerlingen. Na de herfstvakantie wordt er een lijst opgehangen in de klas en kunnen de kinderen zelf invullen op welke dag zij de boekbespreking willen houden.

Begrijpend lezen
We werken afwisselend met de methode Nieuwsbegrip en teksten uit kranten of informatieboeken. De kinderen werken meerdere weken aan een tekst.  De lessen worden steeds “anders” en “rijk” aangeboden, d.w.z. actief aan de gang met een tekst, samen praten over de tekst, activiteiten uitvoeren over de tekst en anders omgaan met de tekst.   

Engels
De methode hiervoor is “Groove me”. Aan de hand van de teksten van liedjes worden nieuwe Engelse woorden en zinnen aangeboden.

Wereldoriëntatie
Hiervoor gebruiken we “Blink”. Dit is een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde aan bod komen. De thema’s beginnen met het verstrekken van informatie m.b.v. dia’s en filmpjes. Daarna gaan de kinderen in groepjes op zoek naar informatie en de gevonden informatie wordt gepresenteerd aan de rest van de groep. Naast deze methode gebruiken we nog een werkschrift voor topografie. De kinderen gaan in tweetallen de topografie invullen. De nadruk ligt hierbij op het zoveel mogelijk informatie opzoeken in “De bosatlas”.Groep 7 verkent Europa en groep 8 verkent de rest van de wereld.

Verkeer
De “Theresiaschool” doet om het jaar mee aan het verkeersexamen. Dit jaar doen we niet mee.Volgend jaar is er weer het verkeersexamen.

Huiswerk
Het doel van het huiswerk is uiteraard het extra oefenen van de leerstof. Daarnaast vinden we het van belang dat uw kind went aan huiswerk en dat uw kind voor een toets leert plannen. 

Uw hulp is daarbij natuurlijk gewenst, maar het moet de verantwoordelijkheid van uw kind worden.

Spelling: Bijna elke woensdag krijgt uw kind een woordpakket mee. De week daarop op woensdag volgt dan het dictee over dit woordpakket. Na 4 woordpakketten volgt er in de 5e week een controle dictee. (Handig is dus om de woordpakketten te bewaren tot het controle dictee in de 5e week is geweest)

Engels: Ongeveer twee weken voor de toets krijgt uw kind de woordjes mee die uw kind voor de toets moet kennen. Voor groep 7 gelden alleen de woorden en voor groep 8 de woorden en de zinnen.

Topografie: 7 keer per jaar krijgt uw kind een toets van topografie. Een week voor de toets krijgt uw kind daarvoor een kopie mee naar huis om te oefenen.

De boekbespreking wordt grotendeels thuis gemaakt.

Gymtijden
Op dinsdag en vrijdag gaan we naar de gym. Op de dinsdag krijgt uw kind gym van de groepsleerkracht en op vrijdag van de vakleerkracht gym. Zonder gymkleren kan uw kind niet meedoen met de gymnastiek. Als u vindt dat, uw kind vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek, geeft u dan een briefje mee?

Route voor groep 7 en 8, op weg naar het VO
De eerste voorlopige adviesgesprekken voor groep 7 vinden dit schooljaar plaats in de week van 22 februari 2024. De kinderen krijgen, zowel groep 7 als 8, voor het eerst te maken met een 0-meting van DIA, deze vindt plaats in de week van 2 oktober. De middentoets voor groep 8 is wat betreft het tijdstip nog onduidelijk vanwege het vervroegen van de landelijke doorstroomtoets. De eindtoets groep heet vanaf dit schooljaar doorstroomtoets. Bij alle Paraatscholen wordt de DIA toets afgenomen en niet meer de Route 8, Iep of Cito toets. De DIA toets is net als de Route 8 een adaptieve toets. De doorstroomtoets vindt plaats op woensdag 7 februari.

Uiterlijk 15 maart ontvangen we de uitslag. Het voorlopige advies wordt dan omgezet in het definitieve advies. Mocht de score hoger uitvallen, stellen we dit advies bij naar boven. Wanneer dit het geval is, hebben we hierover een gesprek met de ouders en leerlingen. Wanneer het voorlopige advies ongewijzigd blijft, wordt deze automatisch overgenomen als definitief advies. 

Uiterlijk 24 maart moeten deze definitieve adviezen gegeven zijn.

Tussen 25 en 31 maart melden alle kinderen zich tegelijk aan op de middelbare school. 


Ouderhulp

Fijn dat we het afgelopen jaar weer op ouderhulp hebben kunnen bouwen. Ook dit jaar zou dat weer fijn zijn. We denken aan: 

  Meefietsen naar verschillende evenementen (techniek en sportdag etc. )
Hulp bij de musical/afscheidsavond (decor, instuderen en filmen etc.)

 

Heeft u, na het lezen van deze informatiebrief, nog vragen of maakt u zich zorgen over uw kind? Laat ons dit gerust weten via de mail, Klasbord of een belletje met school. We maken dan z.s.m. een afspraak.

Handige (gratis) websites

www.spellingoefenen.nl
www.junioreinstein.nl
www.citotrainer.nl
WRTS (voor Engelse woordjes leren)

Via de mail zijn wij op de volgende e-mailadressen te bereiken: 

ellen.vanlith@paraatscholen.nl
rowan.kuipers@paraatscholen.nl

Met vriendelijke groet,

Ellen van Lith en Rowan Kuipers

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT