groep 7-8

Leerkrachten

Wij zijn Ellen van Lith en Mary Buitinck. Mary werkt op maandag, dinsdag en donderdagmorgen en Ellen werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Doordat we op donderdagmorgen allebei werken, kunnen we de groep splitsen en hulp bieden aan individuele kinderen. Deze hulp kan bestaan uit extra uitleg of extra uitdaging.
Daarnaast werkt Vincent Stapelbroek soms in groep 7-8. Dit geeft Ellen en Mary de gelegenheid om gesprekjes te hebben met de kinderen of individuele toetsen af te nemen.
Laurien Kuster geeft om de 2 weken muziekles in groep 7-8.

Groepsvorming

De eerste weken van het schooljaar zijn vaak spannend voor de kinderen. Met name voor de kinderen van groep 7 is het wennen aan de nieuwe leerkrachten en wennen aan de “grote” kinderen van groep 8. Om de kinderen aan elkaar en aan de nieuwe leerkrachten te laten wennen, doen we de eerste weken verschillende groepsactiviteiten. We hebben deze twee weken aandacht besteed aan sociale vaardigheden en het leren communiceren met elkaar. 
  

Dagindeling

Vóór de lunch komen veelal de volgende vakken aan bod:
Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, presentaties/boekbespreking en de weektaak.
Ná de lunch is er dan tijd voor: wereldoriëntatie (Blink, verkeer, topografie), Engels, gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en muziek.

Rekenen
We werken vanaf dit schooljaar met de hele school met de methode van Wereld in Getallen 5. 
Deze methode is voor groep 7-8 grotendeels digitaal. (De kinderen van groep 8 hebben in groep 7 ook al op deze manier methode gewerkt.) Naast de digitale verwerking op de chromebooks, werken de kinderen ook altijd met een uitrekenschrift op tafel zodat het uitrekenen nog steeds op papier wordt gedaan.
Het grote voordeel van de digitale verwerking is dat het adaptief is. Dat wil zeggen, het niveau van de opdrachten wordt aangepast aan wat de kinderen kunnen. 

Taal/spelling
We werken met de methode Taalverhaal. Deze bestaat uit boeken, werkschriften (op verschillende niveaus) en digitale verwerking. 
We kiezen bewust voor een extra les werkwoordspelling, omdat het in de methode niet voldoende aan bod komt. We werken met Stenvert werkwoordspellingschrift.
De kinderen leren spelenderwijs  de vervoegingen van werkwoorden te gebruiken, met tegenwoordige  tijd(tt), verleden tijd (vt) en voltooid deelwoord(vdw).

Technisch lezen
Dagelijks lezen de kinderen een half uur in een boek naar keuze. Dit kan een leesboek zijn, maar ook een informatieboek of stripboek. Ook wordt er extra geoefend met teksten en woorden uit Vloeiend en Vlot op het eigen niveau.
Daarnaast wordt er tijdens de lunch voorgelezen uit een boek dat met de groep samen is uitgekozen. 

Boekbespreking
Het doel hierbij is dat kinderen in eigen woorden vertellen over de inhoud van een boek. De boekbespreking voor groep 7,8 is anders dan in de vorige groepen. Er wordt een andere creativiteit en inzet verwacht van de leerlingen. 
Na de herfstvakantie wordt er een lijst opgehangen in de klas en kunnen de kinderen zelf invullen op welke geplande dagen zij de boekbespreking willen houden.

Begrijpend lezen
We werken afwisselend met de methode Nieuwsbegrip en teksten uit kranten of informatieboeken.
Vanuit nieuwsbegrip, krantenberichten en informatieboeken werken we op verschillende  manieren.
De kinderen werken via een mindmap en werken gemiddeld twee à drie weken aan een tekst.  
De lessen worden “anders” en “rijk” aangeboden, d.w.z. actief aan de gang met een tekst, samen praten over de tekst, activiteiten uitvoeren over de tekst, anders omgaan met de tekst.   
We werken op twee niveaus. 

Engels
De methode hiervoor is “Groove me”. Aan de hand van de teksten van liedjes worden nieuwe Engelse woorden en zinnen aangeboden. 

Wereldoriëntatie
Hiervoor gebruiken we “Blink”. Dit is een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis en  natuurkunde  aan bod komen. 
Het sluit aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en we proberen aan te sluiten bij wat er op dit moment in de wereld speelt. Het laatste onderwerp was bijv. “Black lives matter”. 
De thema’s beginnen met het verstrekken van informatie m.b.v. dia’s en filmpjes. Daarna gaan de kinderen in groepjes op zoek naar informatie en de gevonden informatie wordt gepresenteerd aan de rest van de groep. 
Naast deze methode gebruiken we nog een werkschrift voor topografie. De kinderen gaan in tweetallen de topo invullen. De nadruk ligt hierbij op het zoveel mogelijk informatie opzoeken in “De bosatlas”. 
Groep 7 verkent Europa en groep 8 verkent de rest van de wereld.

Verkeer 
Dit schooljaar zal er vanaf de herfstvakantie elke week verkeersles gegeven worden, omdat groep 7 en 8 dit jaar het verkeersexamen gaan doen. Theorie is meestal in april en het praktijkexamen is meestal ná de meivakantie. De data zijn nog niet bekend. 
Het theorie-examen vindt op school plaats, het praktijkexamen bestaat uit een route van zo’n 5 km fietsen in Lichtenvoorde. 
Voor veel kinderen is dit spannend, in je eentje door een toch onbekende plaats fietsen en dan ook nog heel goed denken aan alle verkeersregels!
De route krijgen de kinderen van tevoren mee naar huis en we vinden het van belang dat u die route een keer met uw kind gaat oefenen. De kinderen hoeven de route niet uit hun hoofd te kennen, op de dag van het praktijkexamen wordt de route aangegeven met pijlen.

Weektaak
De kinderen werken elke week 4 keer een half uur aan de weektaak. Daarin zitten verschillende opdrachten van spelling, taal, rekenen etc. 
Het doel van deze weektaak is de kinderen leren omgaan met planning en het bevorderen van de zelfstandigheid.
Bijkomend voordeel is dat de leerkracht dan de gelegenheid heeft individuele kinderen verlengde instructie te geven. 

Leerlingvolgsysteem

De leerprestaties van uw kind volgen we door eigen observaties, de toetsen van de methode, en de CITO-toetsen. 
Voor groep 7 zijn de CITO-toetsen in januari en juni.
Voor groep 8 is de CITO-toets in januari en in april is dan de eindtoets “Route 8”. 

Huiswerk

Spelling: Elke maandag krijgt uw kind een woordpakket mee waarvan elke vrijdag een dictee volgt. Na 4 woordpakketten volgt er in de 5e week een controle dictee. (Handig is dus om de woordpakketten te bewaren tot het  controle dictee in de 5e week is geweest)
Engels: Ongeveer twee weken voor de toets krijgt uw kind de woordjes mee die uw kind voor de toets moet kennen.
Voor groep 7 gelden alleen de woorden en voor groep 8 de woorden en de zinnen.

Topografie: 7 keer per jaar krijgt uw kind een toets van topo. Een week voor de toets krijgt uw kind daarvoor een kopie mee naar huis om te oefenen. 
De boekbespreking wordt grotendeels thuis gemaakt.
Het doel van het huiswerk is uiteraard het extra oefenen van de leerstof. Daarnaast vinden we het van belang dat uw kind went aan huiswerk en het leren voor een toets leert plannen. 
Uw hulp is daarbij natuurlijk gewenst, maar het moet de verantwoordelijkheid van uw kind worden.

Gymtijden 

Op dinsdag en donderdag gaan we naar de gym. Zonder gymkleren kan uw kind niet meedoen met de gymnastiek.
Als u vindt dat, uw kind vanwege een blessure niet mee kan doen met gymnastiek, geeft u dan een briefje mee?

Verjaardagen en traktaties

Trakteren leuk, dat kan altijd! 

Foto’s maken 

Helaas mogen er tijdens de verjaardagen, kerstvieringen e.d. geen foto’s en filmpjes  gemaakt worden door ouders. Dit i.v.m. de wet voor de privacy. Op school worden er foto’s gemaakt.  


Jaarprogramma groep 7-8(onder voorbehoud van coronamaatregelen)

4 x per jaar techniekochtenden 
1 juni: bezoek kamp Westerbork
April/mei 2021: verkeersexamen
April 2021: schoolvoetbaltoernooi bij LONGA in Lichtenvoorde
21 mei: sportdag in Lichtenvoorde
Woensdag 4 november: informatieavond Voortgezet onderwijs, instroomadvies en Route-8 (alleen ouders groep 8)
Woensdag 18 november: “schot voor de boeg” instroomadvies 
        (alleen ouders en kinderen groep 8)
Februari 2021: definitief instroomadvies (alleen ouders en kinderen groep 8)
10/11/12 mei kamp groep 8
14 juli Musical/afscheidsavond groep 8 (m.m.v. kinderen van groep 7)

Als genoemde ouderavonden op school niet door kunnen gaan, zoeken we een andere oplossing om u te informeren. 
 

Heeft u, na het lezen van deze informatiebrief, nog vragen of maakt u zich zorgen over uw kind? Laat ons dit gerust weten via de mail of een belletje met school. We maken dan z.s.m. een afspraak.

Contact 

Via de mail zijn wij op de volgende adressen te bereiken: 
ellen.vanlith@paraatscholen.nl
mary.buitinck@paraatscholen.nl


Tot slot

Wij vinden het jammer dat we u niet op school kunnen ontvangen en het materiaal ed. van de methodes kunnen laten zien. Maar via basispoort kan uw kind thuis inloggen op veel methodes. Op deze manier kunt u zien waar uw kind op school mee bezig is.

We hopen op een fijn jaar waarin we elkaar ook weer in het echt kunnen ontmoeten!

Ellen van Lith en Mary Buitinck
    
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT