Ouderraad

De ouderraad (OR) van basisschool Sint Theresia bestaat uit enthousiaste ouders die graag willen ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten op school. Als OR willen we ook een luisterend oor zijn voor alle ouders. Leden van de OR zijn dan ook aanwezig op informatie- en ouderavonden. Mocht je vragen aan of opmerkingen hebben, dan kun je altijd bij ons terecht. Niet alleen tijdens deze avonden, spreek ons ook gerust aan op het schoolplein.

 

Als OR hebben we vier tot vijf keer per jaar overleg samen met twee afgevaardigden van school. De OR heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende en ondersteunende taak. Gedurende het schooljaar werken samen met het schoolteam (de leerkrachten) om te ondersteunen bij diverse feestdagen en activiteiten. Oftewel voor Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de sponsorloop en Koningsdag is de OR ondersteunend aan het bouwen van het feestje voor de kinderen. Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor de luizenpluizers, de brigadiers, verzorgen we de organisatie rondom de schoolfotograaf en wat andere hand- en spandiensten.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks om een bijdrage van alle ouders. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel erg belangrijk. Met de ouderbijdrage kunnen wij veel leuke en interessante activiteiten organiseren voor kinderen in alle groepen op school. De bijdragen worden o.a. besteed aan een bijdrage aan de Koningsspelen, aan de kerstviering, aan een nieuw speeltoestel, aan de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken, speelmateriaal, enz.. De (vrijwillige) contributie bedraagt € 13,00 per kind. Tegelijkertijd wordt ook de bijdrage voor het sinterklaasfeest van
€ 5,00 voldaan. Hiervoor krijgen de kinderen met Sinterklaas een cadeautje op school.
Ook de bijdrage van € 25,00 voor het schoolreisje/themadag wordt gevraagd. 

 

De ouder- , sinterklaas-, schoolreisje/themadagbijdrage kunt u na het ontvangen van een betaalverzoek overmaken op het rekeningnummer NL03 RABO 0336 1003 45 t.n.v. Oudercommissie Mariënvelde, onder vermelding van de naam van het kind en in welke groep hij/zij zit. 

 

De samenstelling

Kortom veel te doen en te organiseren. Dus mocht je denken “dat lijkt mij wel wat, die OR” schiet dan vooral een van de leden aan voor informatie. Daarnaast zijn wij ook altijd op zoek naar ouders die willen helpen tijdens de feestdagen en bij de activiteiten, dus laat het gerust weten als je ook wilt helpen.

 

 

Met vriendelijke groet namens de ouderraad, 

Ouders:

Chantal van Eijk (Voorzitter)

Joyce Wolters (Secretaris)

Bianca Kolkman (Penningmeester)

Carmen Groot Severt

Liesbeth Groote Haar

Linda Dijkman

Leerkrachten:
Angela Roerdink
Agnes Maatkamp-Sturris
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT