Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Op bepaalde vlakken heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen dat ze een initiatief moeten uitvoeren, maar wel de tijd nemen om ernaar te luisteren. De Wet medezeggenschap op scholen (2007) heeft verplicht dat elke school een MR moet hebben. De MR krijgt budget om te blijven functioneren.

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie (en/of bestuur) wil nemen, worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. De MR kan elk standpunt te allen tijde kenbaar maken aan de directie (of het bestuur).
De MR overlegt met de directie (en het schoolbestuur) over onderwerpen zoals:
  • Verbetering van het onderwijs;
  • Het kiezen van leermethodes;
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • Het schoolplan;
  • De besteding van geld en gebouwen;
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders/verzorgers;
  • Individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
  • Veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?

Als MR-lid heb je instemmingsrecht op bepaalde onderwerpen binnen het schoolbeleid en mag je advies geven aan besluiten die de directie of het bestuur willen nemen. Daarnaast kan de MR ten alle tijden hun standpunt kenbaar maken m.b.t een onderwerp waar zij advies over mogen geven. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT